Mestna občina Krško od 1. 3. 2023 do 15. 3. 2023, objavlja skupni razpis za vpis otrok v vrtce na območju Mestne občine Krško za šolsko leto 2023/2024.

Vlogo za vpis najdete na šolski spletni strani, prav tako na spletni strani Mestne občine Krško in pri vodstvu vrtca.

Pri tem vas seznanjamo o spremembi in dopolnitvi 51.a člena zakona o nalezljivih boleznih, ki se glasi:

51.a člen

Vključitev necepljenega otroka v javni vrtec, kot je opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, in v javno sofinancirani program zasebnega vrtca v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, se zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja iz 22.č člena tega zakona.

Ne glede na prejšnji odstavek se v javni vrtec, kot je opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, in v javno sofinancirani program zasebnega vrtca v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, lahko vključi otrok, ki je v postopku pridobitve odločbe o opustitvi cepljenja iz 22.č člena zakona.

Za otroka iz prejšnjega odstavka velja, da se pogoji za vključitev preverjajo ob vključitvi v naslednjem šolskem letu.

Vse vloge pravočasno vrnite v pisarno vodje vrtca v enoti Vila.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 040 837 106.