Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Več na povezavi  www.eu-skladi.si.

Trajanje projekta: 1. 7. 2016 – 30. 9. 2021

Vodenje projekta

Strokovna koordinatorja projekta:

Anton Baloh, prof., ravnatelj Osnovne šole Koper
M: 051 374 900

Mojca Jelen Madruša, Osnovna šola Koper
M: 051 604 088

Multiplikatorka programa SIMS na OŠ Leskovec: Sanja Antolič

Člani strokovnega tima SIMS na OŠ Leskovec: Jožica Repše, Manja Voglar, Melita Zagorc Vegelj, Vesna Perić, Dženi Rostohar

Administrativni koordinator projekta:

mag. Mateja Štirn, ISA institut
M: 041 424 564

Konzorcij projekta: ISA Institut, Osnovna šola Koper, Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica, Osnovna šola Matije Čopa Kranj, Srednja šola Jesenice, Osnovna šola Trzin, Osnovna šola Livada, Osnovna šola Antona Globočnika Postojna, Osnovna šola Grm Novo mesto, Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje, lll. Osnovna šola Celje, Osnovna šola Karla Destovnika- Kajuha Šoštanj, Druga osnovna šola Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenska Bistrica, Osnovna šola Maksa Durjave Maribor

Cilji projekta:

 • izboljšanje strokovne usposobljenosti vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem,
 • implementiranje in nadgradnja rezultatov projekta »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo on izobraževanje«, izbranega na Javnem razpisu za izbor operacije »Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje« (Uradni list, št. 65/2013),
 • izvajanje programa Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja (program SIMS) v mreži 90 VIZ (15 konzorcijskih partnerjev in 75 sodelujočih), z uporabo novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc otrok, staršev in vodstvenih ter strokovnih delavcev,
 • priprava predloga programa dela z otroki priseljencev na podlagi izvajanja programa SIMS, ki bo vseboval tudi utemeljeno priporočeno število ur učenja slovenščine za otroka priseljenca, in sicer za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja po vzgojno-izobraževalnih obdobjih (triadah) in srednješolskega izobraževanja,
 • prispevati k večji sporazumevalni zmožnosti otrok priseljencev, večjim možnostim za uspešno izobraževanje ter boljšo socialno vključenost,
 • spodbujati prožne oblike učenja ter podporo kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema,
 • preko vzpostavitve mreže učiteljev in svetovalnih delavcev – multiplikatorjev in mreže VIZ, vključenih v projekt, zagotoviti dolgoročnost rezultatov in izvajanje programa SIMS v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter drugih VIZ,
 • preko vzpostavitve mreže v projektu sodelujočih strokovnjakov prispevati k zagotavljanju širše dostopne strokovne podpore vodstvenim in strokovnim delavcem za izvajanje programa SIMS,
 • preko programa SIMS prispevati k razvijanju podpornih okolij v VIZ, k razvijanju in krepitvi podporne organizacijske kulture in klime,
 • prispevati h krepitvi sodelovanja šole z družinami otrok priseljencev in družinami otrok priseljencev z lokalnim okoljem,
 • ob promocijskih aktivnostih projekta prispevati h krepitvi vrednot medkulturnosti v družbi, k večji strpnosti in pozitivni naravnanosti za medkulturno sobivanje,
 • preko izvedbe dveh medresorskih posvetov in aktivnosti programa SIMS prispevati k medresorskemu povezovanju na nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju,
 • izdelava in objava poročila o rezultatih in evalvaciji projekta, z utemeljenim predlogom sistemske vključitve programa dela z otroki priseljencev v vzgojo in izobraževanje,
 • izvedba zaključne konference, s predstavitvijo rezultatov in evalvacije projekta širši zainteresirani javnosti.

 

Program Soočenje z izzivi medkulturnega sobivanja (SIMS)

Aktivnosti programa SIMS bodo usmerjene v:

 1. Izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev in njihovimi družinami:
 • Uvajalnica in program »Za dijake priseljence v novem okolju«,
 • individualni program e-IP za otroke priseljencev v vrtcu in osnovni šoli ter pedagoška pogodba za dijake priseljence,
 • nadaljevalni tečaji slovenščine,
 • učenje slovenskega jezika za starše otrok priseljencev,
 • dejavnosti za ohranjanje maternih jezikov in kulture otrok priseljencev,
 • učenje slovenščine kot drugega jezika,
 • podpora pri učenju,
 • delavnice za razvijanje prožnosti pri otrocih,
 • prostovoljstvo med nami,
 • roditeljski sestanki »Medkulturnost v naši šoli/v našem vrtcu,
 • medkulturno druženje otrok in staršev,
 • prostočasne in počitniške priložnosti,
 • učitelj zaupnik,
 • interaktivna šola slovenščine,
 • program »Ulični nogomet«,
 • šolske prireditve in dogodki za krepitev medkulturnosti,
 • pobuda »Moj košček za mir«,
 • razvijanje podpornih okolij v lokalni skupnosti in aktivacija večinskega prebivalstva.

 

 1. Usposabljanje strokovnih delavcev, lasten profesionalni razvoj multiplikatorjev in druge spremljajoče strokovne aktivnosti:
 • predstavitev programa SIMS,
 • predstavitev modela Vključevanje otrok priseljencev,
 • usposabljanje za izvedbo »Uvajalnice«,
 • poučevanje slovenščine kot drugega jezika,
 • učenje jezika okolja (italijanščina in madžarščina),
 • dokumenti in zakonske podlage pri vključevanju otrok priseljencev,
 • usposabljanje za izvedbo programa »Za dijake priseljence v novem okolju«,
 • priprava individualnega programa in didaktično-metodične prilagoditve,
 • »vzorčne« ure,
 • vloga in pomen prostovoljstva ter sodelovanja z lokalnim okoljem,
 • sodelovanje s starši v medkulturnih delavnicah in drugih aktivnostih v šoli in izven,
 • usposabljanje za razvijanje prožnosti pri otrocih,
 • usposabljanje iz cirkuške pedagogike,
 • razvoj, krepitev vključujoče in strpne organizacijske kulture in klime,
 • program  profesionalnega usposabljanja multiplikatork in multiplikatorjev in strokovnega tima SIMS
 • za izvedbo programa »Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja«.