07 49 04 060
 

Svetovalna služba

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Svetovalno delo na šoli opravljajo: psihologinja Melita Zagorc Vegelj, socialna pedagoginja Dženi Rostohar in socialna delavka Daniela Janušič.

Psihologinja Melita Zagorc Vegelj sodeluje pri vpisu otrok v 1. razred in če je potrebno, ugotavlja pripravljenost otrok za šolo.

Koordinira bralni trening, ki je namenjen vsem učencem 3. razreda 9-letne OŠ in ga izvajajo učiteljice. Psihologinja ob tem izvaja preverjanje branja za vsakega otroka, še pred začetkom pa staršem predstavi oblike dela v okviru bralnega treninga. V 2. In 3. razredu organizira in sodeluje pri izvedbi delavnic programa CAP, ki je namenjen preprečevanju in zmanjševanju nasilja med učenci. Še pred tem pa za starše pripravi predavanje o nasilju, ko jim skupaj s sodelavkami predstavi ta program.

V tem šolskem letu bo psihologinja CAP delavnice izvajala tudi za dve generaciji starejših učencev, predvidoma 5. in 7. razreda.

Z razredniki po potrebi sodeluje pri oblikovanju skupin ob delitvi razredov.

Glede na interes učencev ali razrednikov se vključuje v razredne ure in pomaga pri izvedbi različnih delavnic s področja duševnega in čustvenega zdravja učencev.

V 9. razredu vodi dejavnosti s področja poklicne orientacije: pripravi in izvede dva roditeljska sestanka (oktobra in februarja), izvaja ure z učenci v razredu, organizira in koordinira oglede poklicev in šol, z vprašalniki pomaga učencem pri spoznavanju svojih interesov in sposobnosti, omogoči vsakemu otroku in staršem vsaj en individualni razgovor in vodi postopek vpisa v srednjo šolo.

Psihologinja prav tako koordinira delo z otroki s posebnimi potrebami in delo z nadarjenimi učenci. Izvaja dejavnost Zasveti, kjer z učenci 5. razreda spoznavajo lastne sposobnosti in se razvijajo v celovite osebnosti.

Skupaj s socialno pedagoginjo Dženi Rostohar vodi dejavnost prostovoljcev na šoli.

Vodi skupino strokovnih delavcev šole za vzgojni načrt. Je usposobljena šolska mediatorka, izvaja mediacije in vodi tim za strpne in prijazne medosebne odnose.

Po potrebi sodeluje z različnimi zunanjimi institucijami, ki so vpletene v delo z in za otroke.

Z individualnimi obravnavami pomaga učencem, ki imajo težave pri učenju, če prihajajo v spor s sošolci ali učitelji, če imajo težave doma ali sami s seboj.

V tem šolskem letu se lahko na psihologinjo obračate vsak dan od 7. do 14. ure in na mesečnih popoldanskih govorilnih urah. Po potrebi se lahko dogovorite za srečanje tudi izven tega časa. Priporočamo predhodno najavo po telefonu: 07-490-40-67.

Socialna delavka Daniela Janušič v 2. in 3. razredu organizira in sodeluje pri izvedbi delavnic programa CAP, ki je namenjen preprečevanju in zmanjševanju nasilja med učenci. V tem šolskem letu bo socialna delavaka izvajala CAP delavnice tudi za učence 5. razredov.

Vodi postopek vpisa v 1. razred in nato v sodelovanju s psihologinjo in vzgojiteljicami razporedi otroke v oddelke.

Z razredniki po potrebi sodeluje pri oblikovanju skupin ob delitvi razredov in pri razporejanju ponavljalcev in prešolanih učencev v oddelke.

Vodi postopek in dokumentacijo izobraževanja na domu in skrbi za koordinacijo vseh udeleženih v postopku (učenca, starši, CSD Krško, šola).

Nudi pomoč pri integraciji romskih učencev v oddelke, tako staršem, učencem kot tudi učiteljem. Romskim staršem in učencem pomaga pri urejanju njihovih socialno-ekonomskih stisk in nabavi delovnih zvezkov. Spremlja delo romske pomočnice.

Skrbi za telesni, osebni in socialni razvoj učencev preko organizacije in koordinacije zdravniških pregledov in predavanj iz zdravstvene vzgoje.

Ureja potek vsakdanjega življenja in dela na šoli ter preko vodenja skupnosti učencev šole pridobiva mnenja o potrebah učencev na šoli.

Po potrebi sodeluje z različnimi zunanjimi institucijami, ki so vpletene v delo z in za otroke.

Je tudi skrbnica evidence učencev na šoli, ureja aplikacijo centralna evidenca in skrbi za prenos dokumentacije za vpisane in prešolane učence. Prosimo vas, da ji spremembo osebnih podatkov otroka (priimek, ime, naslov) sproti sporočate.

Pri socialni delavki Danieli Janušič se lahko oglasite vsak dan med 8. in 15. uro osebno ali po telefonu na številko 07-490-40-77.

 

Socialna pedagoginja Dženi Rostohar vodi nekatere naloge za uspešnejšo integracijo učencev Romov. Vodi in koordinira usposabljanja skupine pomočnikov, ki so zaposleni preko javnih del in romskih koordinatorjev, ter se z učitelji posvetuje o vzgojno- izobraževalnem delu z romskimi učenci.

Vodi dejavnosti poklicnega informiranja in svetovanja za učence 8. razreda in pripravlja prve poklicne informacije za starše osmošolcev, izvaja ure z učenci v razredu, sodeluje pri pripavi tehničnega dne – poklici.

Informira in zbira prijave učencev 4., 5. in 6. razreda za obisk neobveznih izbirnih predmetov. Svetuje učencem 7., 8. in 9. razreda pri izbiri izbirnih predmetov in oblikuje učne skupine.

Glede na interes učencev ali razrednikov se vključuje v razredne ure in pomaga pri izvedbi različnih delavnic s področja duševnega in čustvenega zdravja učencev.

Skupaj s psihologinjo Melito Zagorc Vegelj vodi dejavnost prostovoljcev na šoli.

Sodeluje v skupini strokovnih delavcev šole za vzgojni načrt. Je usposobljena šolska mediatorka in sodeluje pri uvajanju mediacije na šoli. Za uporabo mediacije usposablja učitelje in učence in jo tudi sama izvaja.

Po potrebi sodeluje z različnimi zunanjimi institucijami, ki so vpletene v delo z in za otroke.

V tem šolskem letu se lahko na socialno pedagoginjo obračate med 8. in 14. uro, na mesečnih popoldanskih govorilnih urah. Za srečanje se lahko dogovorite po telefonu 07 490 40 78 ali po mailu: dzeni.rostohar/guest.arnes.si.