1. člen

Interni pravilnik šolske knjižnice je sestavni del hišnega reda OŠ Leskovec pri Krškem.

2. člen

Šolska knjižnica zbira, strokovno obdeluje, hrani in izposoja knjižnično gradivo, ki je namenjeno učencem in učiteljem ter ostalim zaposlenim na šoli. Strokovno obdeluje tudi gradivo, ki je namenjeno vrtcem.

Šolska knjižnica s svojo dejavnostjo sodeluje v vzgojno-izobraževalnem delu šole.

Prostor šolske knjižnice zajema knjižnico in prostor za tiho učenje ter delo z računalnikom.

3. člen (članstvo)

Ob vpisu na OŠ Leskovec pri Krškem postanejo vsi učenci člani šolske knjižnice. Vsak učenec dobi svojo izkaznico. Članarine ni. Člani šolske knjižnice so prav tako vsi zaposleni na šoli.

4. člen (delovni čas)

a) Šolska knjižnica je odprta za uporabnike vsak dan po urniku, ki je obešen na vratih šolske knjižnice, v učilnicah in na spletni strani šole.

Urnik delovanja se lahko spremeni zaradi nadomeščanj, izobraževanj, strokovnih sestankov. Obvestila o spremembi so na vratih knjižnice.

b) Šolska knjižnica začne z izposojo za učence drugi teden septembra in zaključi prvi teden v juniju.

5. člen (storitve)

Šolska knjižnica izvaja in omogoča naslednje osnovne storitve za uporabnike:

 • vpogled v gradivo v prostem pristopu in njihovo uporabo;
 • uporaba lokalnega in vzajemnega knjižničnega kataloga;
 • dostop do svetovnega spleta;
 • posredovanje informacij o gradivu;
 • izposoja gradiva na dom;
 • usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice in informacijsko opismenjevanje;
 • pomoč in svetovanje pri iskanju gradiva, informacij in pri uporabi knjižnice;
 • pomoč učiteljem pri pripravi seznamov za bralno značko in domače branje;
 • priprava razstav;
 • izvajanje knjižnih ugank;
 • seznanjanje z novostmi.
6. člen (knjižnično gradivo)

Knjižnično gradivo je postavljeno v prostem pristopu, razporejeno po načelu UDK, leposlovje po starostnih stopnjah (C, P, M). Učiteljska knjižnica ima znotraj šolske knjižnice svojo lokacijo. Učitelji imajo določeno gradivo shranjeno tudi po svojih kabinetih.

7. člen (izposoja)

Izposoja je možna z izkaznico. Gradivo si izposoja uporabnik samo s svojo izkaznico. Izjema so starši, ki si izposodijo gradivo za otroka (npr. če je le-ta odsoten zaradi bolezni).

Uporabniki izposojenega gradiva ne smejo izposojati naprej. Dolžni so tudi opozoriti na morebitne poškodbe izposojenega gradiva.

Učenci si lahko izposodijo knjižno gradivo, učitelji pa vse gradivo. Učenci imajo možnost prebiranja revij in časopisov v knjižnici. Referenčno gradivo (enciklopedije, leksikoni, slovarji,…) je možno uporabljati v knjižnici; izposojamo ga v učilnice za potrebe pouka. Avdio-vizualno gradivo si lahko izposodijo učitelji.

a) Rok izposoje: Učenci si lahko gradivo izposodijo za 21 dni. Gradivo je možno podaljšati, vendar ne, če nanj že čakajo drugi uporabniki. Knjige, ki so namenjene za domače branje, so na izposojo za 14 dni, brez možnosti podaljšanja.

Učitelji si lahko izposodijo gradivo za daljši čas (za potrebe pouka), periodiko pa za 1 teden.

b) Prekoračitev roka izposoje: Če ima učenec izposojeno gradivo, ki bi ga že moral vrniti, si ne sme izposojati drugega gradiva. Na prekoračitev izposoje bodo učenci opozorjeni (opozorila bodo potekala preko razrednikov) Če kljub opozorilu učenci ne vrnejo gradiva, prejmejo starši pisno opozorilo na dom.

8. člen (zamudnina)

Zamudnine ne obračunavamo.

9. člen (poškodovano ali izgubljeno gradivo)

Poškodovano ali izgubljeno gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. Gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti, uporabnik nadomesti z enakovrednim gradivom, po dogovoru s knjižničarko. Možno je tudi plačilo po položnici, v protivrednosti gradiva. Poškodovanega gradiva se doma ne lepi.

10. člen

Uporabniki šolske knjižnice z izposojenim gradivom ravnajo odgovorno in skrbno ter s svojim vedenjem ne motijo drugih uporabnikov. Vstop v knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen. Prepovedana je tudi uporaba mobilnih telefonov.

Ravnateljica:
Jožica Repše