07 49 04 060
 

Prednostne naloge

Dobri odnosi za boljše učenje

Cilji:

 • Opolnomočenje učiteljev za ustvarjanje vključujoče in podporne razredne klime.
 • Zmanjševanje števila osamljenih učencev v razredu.
 • Spodbujanje duševnega zdravja.
 • Ustvarjanje vključujoče in podporne razredne klime pri vsaki uri pouka.
 • Ustvarjanje in vzdrževanje konstruktivnih kolegialnih odnosov.

Načrt aktivnosti:

 • Vodenje razreda in skupin z namenom ustvarjanja vključujoče klime, kjer so dopuščene napake (preko izobraževanja učiteljev in intervizijskih skupin)
 • Izvajanje socialnih iger z učenci na razrednih urah, pri pouku in dnevih dejavnosti
 • Oblikovanje razrednih aktivov razrednikov
  • skupno načrtovanje razrednih ur in ostalih aktivnosti z oddelki
  • priprava nabora aktivnosti za ostale učitelje na šoli (oktober – 3. in 9. razred, december – 5. in 8. razred,  februar – 4. in 7. razred, april – 2. in 6. razred, junij – 1. in aktiv učiteljev ŠPO)
 • Spodbujanje medgeneracijskega povezovanja učencev na šoli – povezava razredov RS z razredi PS (upoštevajoč ukrepe NIJZ)
  • Začetek sodelovanja ob Dnevu zdravja
  • Srečevanja razredov na dva meseca (skupno branje in  ustvarjanje – povezava z BUS; sodelovanje pri športni vzgoji in športnih dnevih) – predvidenih 5 druženj letno
 • Delavnice za učitelje (prostovoljna udeležba) – izvajalke strokovne delavke OŠ Leskovec pri Krškem
 • Intervizijska skupina za zainteresirane
 • Govorilne ure za učence
 • Informiranje sodelavcev pri delu z istimi učenci (razrednik – učitelj – učitelj PB – učitelj DSP)
 • Letni razgovori vodstva šole z zaposlenimi
 • Izvedba dejavnosti za povezovanje kolektiva v sodelovanju z izvršnim odborom SVIZ OŠ Leskovec in timom Zdrave šole, občasni pevski zbor zaposlenih na prireditvah.

Tim:

 • Vloga tima:
  • Obojestranska komunikacija z razrednimi aktivi, aktivi razrednikov
  • Identifikacija obstoječih dobrih praks
  • Identifikacija problemov in potreb
  • Oblikovanje nabora gradiv
 • Sestava tima: Tina Macur, Ina Rožman, Klavdija Mirt, Simona Škvarč, Tatjana Longo, Mateja Lisec, Marko Hren, Darja Pleterski, Karmen A. Poteko, Polona Ž. Horvat, Bojana Abram, Katja Žibert, Manica Žibret, Pjerina Hodnik, Dženi Rostohar, Sanja Vodopivec, Melita Zagorc Vegelj
 • Srečanja tima: na 2 meseca po 1 uro.

Gradiva:

 • Prijazni učenci, prijazni razredi
 • Etika in vrednote
 • 10 korakov do boljše samopodobe
 • Iskalci biserov
 • Vključujoča šola – gradiva iz FSP
 • Oblikovanje razredne klime

Vodji/koordinatorici prednostne naloge:
Dženi Rostohar in Melita Zagorc Vegelj

Branje za uresničene sanje

Branje je veščina, ki se jo naučimo, jo izpopolnjujemo in nadgrajujemo celo življenje. Ker je branje pomembno za razvoj otroka, bomo v letošnjem šolskem letu izvajali aktivnosti povezane z branjem.

Pri mlajših učencih je zelo pomembno skupno branje, saj krepi občutek povezanosti, ljubljenosti in varnosti. Z branjem knjig si širimo besedni zaklad, spodbujamo domišljijo in si gradimo bralne spretnosti. In najpomembnejše – branje nas umiri.

Cilji:

 • spodbujanje družinskega branja,
 • razvijanje bralne kulture in motivacije za branje različnih vrst besedil v šoli in v prostem času,
 • razvijanje tekočega branja in razumevanje prebranega,
 • širjenje besedišča,
 • spodbujanje učencev in učenk k samostojni uporabi šolske in splošne knjižnice ter Posavske potujoče knjižnice,
 • spodbujanje branja daljših in zahtevnejših besedil pri vseh predmetih,
 • izražanje mnenja o prebranem besedilu in predstavitev prebranega besedila.

Dejavnosti:

 • Z branjem v nov dan – branje knjig na razredni stopnji,
 • Sprostitev s knjigo – branje v podaljšanem bivanju,
 • Pravljična smrečica – branje pravljic v decembru,
 • Naša mala knjižnica – mednarodni projekt,
 • Predstavitev knjige na razredni uri,
 • Branje izven okvira pouka,
 • Bralni klub,
 • Noč v šolski knjižnici,
 • Šolski radio in časopis,
 • V Leskovcu beremo skupaj,
 • Dramski krožek,
 • Posavska potujoča knjižnica – predstavitev bibliobusa,
 • Menjaj branje in sanje –izmenjava knjig,
 • Bralni krožek za romske učence,
 • Bralni krožek za učence priseljence,
 • Nacionalni mesec skupnega branja,
 • Spoznajmo evropske države.

Člani tima: Simona Kolman, Tamara Vardič, Jasmina Klakočer, Nuša Tičar, Petra Zlatič, Ana Antolič Miler, Blanka Mladkovič, Manja Voglar, Katja Žibert, Tanja Lakner, Tanja Cedilnik, Larisa Lenart, Patricija Vejnović, Marija Simončič, Damjana Marn, Mirjana Marinčič, Polona Senica, Zoran Zlatič.

Tim se bo sestajal enkrat mesečno oziroma po potrebi.

Vodja: Marina Sokolovič

 
 
 
Dostopnost