Neobvezni izbirni predmeti – splošna pojasnila

V skladu z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/13), šola izvaja neobvezne izbirne predmete (v nadaljevanju NIP).

Učenci 4., 5. in 6. razreda lahko izbirajo med

  • Učenci 7., 8. in 9. pa tuj jezik – francoščina.

Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti. Seveda pa se lahko učenec v soglasju s starši odloči, da ne bo obiskoval nobenega NIP. Učenci lahko izberejo 1 ali največ 2 uri pouka NIP tedensko. Posamezni predmet se bo izvajal, če bo prijavljenih najmanj 12 učencev.

V skladu s predmetnikom se NIP umetnost, računalništvo, šport in tehnika izvajajo po eno (1) uro tedensko, izjema je tuji jezik (v našem primeru nemščina in francoščina), ki se izvaja dve uri tedensko.

V 7., 8. in 9. razredu se lahko učenci odločajo o pouku drugega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta (francoščina).

Učenec lahko vsako leto zamenja NIP, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem predmetu nadgrajuje in poglablja od 4. do 6. razreda, pri tujem jeziku pa od 4. do 9. razreda.

NIP so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri NIP ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri NIP se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Ko učenec NIP izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati NIP, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativno predpisanega števila učnih skupin ali učencev in le v primeru, da sprememba ne ogrozi obstoja skupine oz. do popolnitve posamezne učne skupine.

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov, se bodo neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali 1 uro ali po pouku in v času podaljšanega bivanja, lahko tudi v obliki blok ur.