Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo naša šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda. V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola.

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine podaljšanega bivanja izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju interesov, potreb in želja.

Podaljšano bivanje mora vsebovati naslednje elemente:

  • samostojno učenje
  • sprostitvena dejavnost
  • ustvarjalno preživljanje prostega časa in
  • prehrano

Posamezni elementi si sledijo, se prepletajo, dopolnjujejo in povezujejo, da sprostitvenim dejavnostim sledijo obremenilne in obratno.

 

SPROSTITVENA DEJAVNOST

Sprostitvena dejavnost je namenjena počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev in se odvija v aktivni in pasivni obliki. V tem času se učenec spočije in si nabere novih moči za delo. Učitelj zagotovi pogoje za sprostitev in pri tem učence vzpodbuja, jim svetuje, se dogovarja in sodeluje z njimi. Učitelj mora imeti stalen pregled nad učenci.

Metode, s katerimi dosega cilje, so: igra (športne, družabne, razvedrilne, socialne, rajalne, opazovalne igre), likovno ustvarjanje, poslušanje glasbe, ogled videokaset, branje, pogovor, sprehod,… Aktivnosti in prostor si učenci s pomočjo učitelja izberejo sami glede na možnost: učilnica, knjižnica, telovadnica, igrišče, okolica šole.

 

KOSILO

Kosilo je dejavnost, v okviru katere poteka priprava na kosilo s poudarkom na kulturi prehranjevanja in prehrana učencev v organizaciji šole. V nižjih razredih se nameni pripravi na kosilo več časa kot v višjih.

 

SAMOSTOJNO UČENJE

Samostojno učenje je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti. Učenci znanje, ki so ga pridobili pri pouku ali izven pouka, dodatno utrdijo, razširijo, poglobijo, sistematizirajo ali uporabijo v novih situacijah. V okviru te dejavnosti se skrbi za redno, kakovostno in samostojno opravljanje učnih obveznosti.

 

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

Ustvarjalno preživljanje časa je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu, sprostitvi, počitku in v kateri učenci nimajo učnih obveznosti. Učencem omogoča ukvarjanje z različnimi vsebinami. Učitelj usmerja učence v aktivnosti, ki ima določen cilj, ob čemer upošteva in omogoča razvoj njihovih interesov in sposobnosti na vseh temeljnih področjih razvoja osebnosti: spoznavnem, telesno – gibalnem, socialnem, čustvenem, motivacijskem, estetskem in moralno – etičnem.